Prosimy o podanie kodu pocztowego w celu określenia miejsca dostawy

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Smak Natury działającym pod adresem: www.smaknatury.pl Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę Smak Natury z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 19 lok I. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168310 , NIP 521-32-51-473

2.Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

3. Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.smaknatury.pl. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

6. Dostawcy - należy przez to rozumieć pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

7. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENA

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internetowej.
  2. Zamówienia są przyjmowane we wszystkie dni roku przez całą dobę po uprzedniej rejestracji kupującego na stronie www.smaknatury.pl.
  3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
  4. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
  5. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od:
a) zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym, w przypadku płatności przelewem
b) momentu potwierdzenia przez smaknatury.pl przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem.

2. Realizacja zamówienia następuje natychmiast w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem pracowników sprzedawcy:
a) od momentu potwierdzenia przez smaknatury.pl przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem lub kartą płatniczą.

3. Sklep smaknatury.pl zastrzega sobie prawo by NIE realizować zamówienia lub wstrzymać się z jego realizacją, gdy:
a) dane Klienta są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
b) Klient nie przestrzega regulaminu,
c) formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
d) zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Klienta,
e) w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie www.smaknatury.pl (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta).

4.W przypadku odmowy realizacji zamówienia, niedostępności opłaconych przez Klienta towarów lub w przypadku anulowania przez Klienta złożonego zamówienia, sklep smaknatury.pl dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Klientowi nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
5.Koszty przesyłki pocztowej są ustalane według cennika Poczty Polskiej znajdującego się pod adresem www.poczta-polska.pl, natomiast koszty dostarczenia towaru za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy są szczegółowo określone w zakładce "Wszystko o dostawie".
6.Zamówione towary będą dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane drogą mailową na adres  reklamacje@smaknatury.pl .
2.Reklamacje należy zgłaszać na adres: reklamacje@smaknatury.pl 

V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy Smak Natury Sp.zo.o. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" Dz.U. 133/97 poz. 883. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Smak Natury Sp.zo.o. wyłącznie dla jej potrzeb.
2.Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.